ERT45R_MONO_DETEQ_bg

Public Channel / Bulgarian

4850 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. CO VE C - T COVEC-F1 / F 2 DP C - N VE-ED C VE-H DK H , M , P ,R VP44 , VR3 0 ECD-V3 / V 4 E C D-V 5 DP21 0 CP1 , CP 3 DFP1 , DFP 2 HP 3 S IEMEN S B OSCH D ELPH I ZEXEL DEN SO S IEMEN S E R T 4 5 R О бхват а е прек Започва й к и от - старите резистивни, така и индукти налягане на co mm o n r a i l систем впръскване с д инамиче н дигитале Иновации за тестване на елект р онно конт р оли р ан и инжекто р н и п о мп и за д изелово го р ив о DETEQ превръща тази нужда в реалност с ERT45R , уредът, способен да прочете сигналите, предоставяни от различни трансдусери и да симулира контролите на актуаторите, като всеки електронен блок за управление (ЕБУ), използван в автомобилната индустрия. Всеки спе ц иалис т п о дизелово вп р ъскван е мечтае да е д инствен а система за тестване на Bosch, Del p hi, Denso, Siemens и Zexel електронно контролирани помпи на дизелови инжектори, както и на common rail. АНАЛ О Г О В О К О НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О К О НТР О ЛИРАН И CO MM O N RAI L E R T 4 5 R Системата се фокусира веднага за всяко приложение.

1. B O B O S C H C C Z E Z Z X E E E X X L E E Z E Z Z L D E L P H I B O S C H D E L P H I D E N S O S I E M E N S B O S C H D E N S O O D E L E E P I V E V V - V H D H , H H , P , P P C O C C V E V V - T O / F / / D P C - N C P 1 , C P 3 D F P 1 , D F P 2 P P H P 3 S I E M E N S V P 4 4 , V R 3 0 E C D - V 3 V V / 3 V / D P 2 P P 1 0 - D E T E Q 2 0 0 7 - 2 0 1 0 - a l l r i g h t s r e s e v ERT45R ERT45R А Н А Л О О В О К О Н Т Р О Л И Р Р А Н И Д И З Е Л Л О В И О М П И C O M M O N R A I L Д И З Е Л О В И П О М П И Д И Г И Т А Л Н О К О Н Т Р О Л Р Р А Н И З Е Л О В И И П О М П И Инова ц и и за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво

Views

 • 4850 Total Views
 • 3575 Website Views
 • 1275 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 109 www.deteq.com