ert45r_16Pag_DETEQ_bg

Public Channel / Bulgarian

4343 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

14. ANAL O GI C A L CO NTR OL DI G ITA L CO NTR OL CO MM O N RAI L E R T 4 5 R 45R Innovations for the test of electronically controlled diesel fuel injection pumps B OSCH ZEXEL B OSCH B OSCH B OSCH ZEXEL DELPHI VE-ED C VE-H DK VP44, VR30 DENSO H , M , P ,R COVEC-F1 / F 2 COVEC-T DPC-N ECD-V5

15. Innovations for the test of electronically controlled diesel fuel injection pumps PR OG RAM SC REEN S H O T S PROGRAM SCREENSHOTS ERT45R ERT45R DENSO BOSCH DELPHI ECD-V3/V4 CP1, CP3 DFP1, DFP2 DELPHI DENSO SIEMENS DP210 HP3 SIEMENS

16.   CO MPANY L OC AT I O N 10 - all rights reserved

12. E CU B OSCH DELPHI DENSO SIEMENS CP1 , CP 3 DFP1, DFP2 HP3 SIEMENS 8 1 .0 1 . 1 C 1 1 81.01.1C31 81.01.1C41 81.01.1C51 Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво П О МП И ОБОРУ Д ВАН Е АНАЛ О Г О В О КО НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О КОНТРОЛИРАНИ Д Д CO MM O N RAI L Common rail помпите с високо налягане са хидравлични помпи, които трябва да доставят горивото на нивата с налягане, искани от Електронния блок за управление според работното състояние на автомобила и исканията за изпълнение. Различно от други тестващи разтвори, избрания метод на тестване е да изолира помпата от другите компоненти на common rail системите. По този начин, на всеки изпитателен стенд, ERT45R може да се използва за пълен контрол на всички хидравлични елементи на помпата, в частност ефективността на буталото, изтичането и потока. След като са затвърдени спецификите на механичната помпа, е възможно да се провери работата на електронно контролирания датчик и свързаните с него актуатори. трираща лан н а . УНИВЕР С АЛЕН КО НТР О ЛЕ Н БЛ ОК Д ОПЪЛНИТЕЛН О ОБОРУ Д ВАН Е СПЕ Ц ИФИЧЕ Н Р АБ О ТЕ Н КО МПЛЕК Т E R T 4 5 R

4. АНАЛОГОВО КОНТРОЛИРАНИ C O M M O N R A I L ДИГИТАЛНО КОНТРОЛИРАНИ COMMON RAIL добива лна плат ф о р м а , к о ят о държа 14 тестващи системи лкото са и помпит е на дизеловите горивни системи, които м о г ат да бъ д а т групирани н а 3 технолог ии . Обхвата е прекалено голям, Започвайки от най- старите аналогови актуатори (както резистивни, така и индуктивни) на помпите с високо налягане на common rail системите, през тези системи за впръскване с динамичен дигитален контрол. АНАЛОГОВО КОНТРОЛИРАНИ ДИГИТАЛНО КОНТРОЛИРАНИ COMMON RAIL Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво АНАЛ О Г О В О КО НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О КОНТРОЛИРАНИ Д Д COMMON RAIL E R T 4 5 R

10. B OSCH DEN SO DENSO DELPHI VP44 , VR3 0 ECD/V3 ECD/V5 DP210 8 1 .0 1 . 1 0 1 4 81.01.1042 81.01.1041 81.01.1035 ECD/V4 П О МП И УНИВЕР С АЛЕ Н КО НТР О ЛЕН БЛ ОК Д ОПЪЛНИТЕЛН О ОБОРУ Д ВАН Е СПЕ Ц ИФИЧЕ Н Р АБ О ТЕ Н КО МПЛЕК Т A Като цяло, една дигитална система конвертира информацията в реално време в удвоена цифрова форма. В електрониката, въпреки че дигиталните представяния са отделни, представената информация може да бъде както отделна, така и свързана. Тази система е много по-приемлива от повечето модерни електронни блокове за управление (ЕБУ) , и включва по- усъвършенстван контрол на впръскването, с цел да се придържа към ограниченията за шум и замърсяване. В частност, точното синхронизиране между двигателя и инжекторната помпа, заедно с многобройните впръсквания перфектно синхронизирани с разпределителния вал на помпата, позволява да се възстанови енергията и да се придобие по-добро изгаряне. ОБОРУ Д ВАНЕ Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво АНАЛ О Г О В О КО НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О КОНТРОЛИРАНИ Д Д CO MM O N RAI L E R T 4 5 R

2. Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво ERT45R е решението, което DETEQ като възможно най- универсална за калибриране на електронно нагнетателни помпи за дизелово . През годините тази концепция беше валидна до 2004, превратната точка, когато ERT45R беше напълно преобразен с по- голямо разширение на сферата на приложение. От този момент насам, по целия свят, специалистите по дизели постоянно използват ERT45R, като са го избрали за фундаментален уред, необходим за подобряване на днешната и по- нататъшна работа. Решението на DETEQ позволява на специалистите по дизелово впръскване да имат еквивалента на много симулатори, толкова, колкото са налични, само в един уред. Важно е да се подчертае, че с умерени начални разходи можете да имате уред, който, с поне един комплект за работа, незабавно решава нуждите ви. Може да бъде завършен по всяко време според новите нужди, само като си закупите липсващия комплект. Още повече, същата единица може да бъде вградена с нов операционен комплект, който ще бъде разработен в бъдеще. ERT45R ERT45R E R T 4 5 R

8. ZEXEL DELPHI H,M,P,R COVEC/T 81.01.1013 81.01.1021 B OSCH ZEXEL VE / ED C VE / HD K 8 1 .0 1 . 1 0 1 1 8 1 .0 1 . 1 0 1 2 B OSCH B OSCH COVEC-F1/F2 DPC-N 81.01.1022 81.01.1031 Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво АНАЛ О Г О В О КО НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О КОНТРОЛИРАНИ Д Д CO MM O N RAIL Като цяло, един аналогов сигнал представлява обработването на физическото количество от еквивалента му. В частност, един електронно контролиран актуатор, приложен на инжекторни помпи за дизелово гориво трансформира сигнала (нормално 0,001 Volt) предоставен от ЕБУ на автомобила във водоизместимост (в мм или ъглови градуси) за да контролира горивния поток, което преди това е направено от механичния, пневматичен или хидравличен регулатор. В електрониката, един сигнал се нарича аналогов, когато стойностите му са постоянни между съответните му минимална и максимална стойност. Аналогова технология приложена на инжекторни помпи за дизелово гориво представлява първата стъпка към подобряване на контрола на горивото, чрез електрониката. Универсалният контролен блок концентрира в едно устройство само системите за четене и стабилизиране на захранването до 15 Amps. КО НТР О ЛЕ Н БЛ ОК П О МП И ОБОРУ Д ВАН Е E R T 4 5 R

6. Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво ложена о т R се състо и във въ з м о жн ос тт а да бъ де отво р е н особен да концент р и ра в едно единствено оборудване че елект р онн и б л о к о в е за управление (ЕБУ), приложени в автомобилната индустрия, да чете сигнали, генерирани от няк о лк о т р ансдусе ра и да симулира контроли на различни актуато ри . За да се задвижи това търсене на гъвкавост, конт р олни я блок е оборудван със смарт карта и чете ц (пластмасови карти с микрочипове) . З а всек и т ип п ом п а се п р едостав я спе ц иалн а сма рт ка р т а (карта за програмиране), в специален работен комплект. Само след поставянето на подходящата смарт карта, ERT45R зарежда процедурите по четене и контролиране, предназначени към специфичния вид помпа. След това, използвайки съответния основен кабел, симулатора е готов да се свърже с помпата, с която ще се работи. USER'S MANUAL ERT45R ERT45R ERT45R АНАЛ О Г О В О КО НТР О ЛИРАН И Д ИГИТАЛН О КОНТРОЛИРАНИ Д Д COMMON RAIL E R T 4 5 R

3. P . 2 P . 3 P. 5 P . 9 P . 1 1 P . 1 3 P . 1 5 P . 1 7 P . 1 9 1 P. 2 1 P . 2 3 P . 2 5 P . 2 7 P . 2 9 1 P. 3 1 P . 3 3 P . 3 5 7 P . 3 7 P . 3 9 81.01.1021 81.01.1022 81.01.1031 81.01.1011 81.01.1012 81.01.1013 81.01.1014 81.01.1042 81.01.1041 81.01.1035 81.01.1C11 81.01.1C31 81.01.1C41 81.01.1C51 B O S C H B O S C H B O S C H Z E X E L Z E X E L D E L P H I B O S C H D E L P H I D E N S O S I E M E N S B O S C H D E N S O D E N S O D E L P H I 8 7 . 1 1 . 0 3 0 A + 8 7 . 1 1 . 0 1 1 + 8 1 . 0 1 . 3 7 6 5 8 1 . 0 1 . 1 A 0 1 8 1 . 0 1 . 1 A 3 5 8 1 . 0 1 . 1 A 4 1 8 1 . 0 1 . 1 A 4 2 8 1 . 0 1 . 1 A 1 4 8 1 . 0 1 . 1 C 5 2 8 1 . 0 1 . 1 C 4 2 8 1 . 0 1 . 1 C 3 2 8 1 . 0 1 . 1 C 1 2 V E - E D C V E - H D K H , M , P , R C O V E C - T C O V E C - F 1 / F 2 D P C - N C P 1 , C P 3 D F P 1 , D F P 2 H P 3 S I E M E N S V P 4 4 , V R 3 0 E C D - V 3 / V 4 E C D - V 5 D P 2 1 0 81.01.080B B O S C H S D E N S O D E N S O E C D - V 3 / V 4 E C D - V 5 Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво ERT4 5 R СИС ТЕМАТ А специалист по дизелово впръскване мечтае да единствена система за на Bosch, Delphi, Denso, Siemens и Zexel електронно конт р оли р ан и помпи на дизелови инжектори, както и на common rail . DETE Q превръща тази нужда в реалност с ERT45R , уредът, способен да прочете сигналите, предоставяни от различни трансдусери и да симулира контролите на актуаторите, като всеки електронен блок за управление (ЕБУ), използван в автомобилната индустрия. Д ИЗАЙ Н НА С И С ТЕМАТ А У НИВЕР С АЛЕ Н Д ИГИТАЛН О КО НТР О Л И РАН И ПОМПИ P. 2 P. 2 BOSCH VP44 , VR3 0 DEN SO E C D-V3 and E C D-V 4 DEN SO E C D-V 5 DELPHI DP21 0 АНАЛ О Г О В О B OSC H VE-ED C B OSC H VE-HD K BOSCH H , M , P ,R ZEXEL CO VE C - T ZEXEL CO VE C -F1/F 2 DELPHI DP C - N CO MM O N RAIL Д ИЗЕЛОВ И ПОМПИ P. 3 P. 3 BOSCH CP1 , CP3 DELPHI DFP1 , DFP 2 DENSO HP3 , HP 4 S IEMEN S E R T 4 5 R ERT45R ERT45R E R T 4 5 R Единствената универсална система за контрол на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво Единствената универсална система за контрол на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво А Н А Л О Г О В О К О Н Т Р О Л И Р А Н И Д И З Е Л О В И П О М П И C O M M O N R A I L Д И З Е Л О В И П О М П И Д И Г И Т А Л Н О К О Н Т Р О Л И Р А Н И Д И З Е Л О В И П О М П И Р О Л И Р А Н И C O M M O N R К О Н Т Р О Л И Р А Н И Д И З Е Л

7. SELECT ENTER F1 F2 F3 F4 У НИВЕР С АЛЕН УНИВЕРСАЛЕН К О НТР О ЛЕН КОНТРОЛЕН БЛ О К БЛОК СИСТЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ Букса за захранване Готова да бъде захранена при 115 или 230 Volt AC, независимо от локализирания щепсел. Щифт за свързване на основния кабел Допълнителен куплунг Допълнителен куплунг Сервизен куплунг У ниве р салния т конт р оле н у р е д е обо р удва н с мн о г о л ес н а с и стем а за свъ р зван е , за да нап р ав и упот р ебат а на симулатора н езаба вн а и безо п ас н а . Д испле й с течн и к р истал и ( LCD ) Ши р о к ек р а н за п о к аз в а н е н а ин ф о р мация и коман ди . Бутон за избор За търсене на функции Бутон Enter За потвърждение нагоре и надолу клавиши Функционални бутони Имат различно значение, според вида на помпата. У ниве р салния т конт р оле н б л ок се п р е д остав я с инт у итиве н и гъвк ав интерфейс рд , за да помага на оператора през различните контролни етапи. На LCD с висока резолюция се показват информативните и оперативни страници, според софтуера, работещ с инжекторната помпа. На оператора се помага с ясни и лесни за разбиране съобщения. П О ТРЕБИТЕЛ С К И ИНТЕР Ф ЕЙ С Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво ERT45R ERT45R Е ди н с т ве н а т а Единствената у ниве р сална универсална систем а система за за контрол контрол н а на електронн о електронно к онтролиран и контролирани мпи мпи за за д и з ело во дизелово го р ив о гориво

11. BOSCH DENSO DENSO DELPHI 81.01.1A14 81.01.1A42 81.01.1A41 81.01.1A35 VP44,VR30 ECD/V3 ECD/V5 DP210 ECD/V4 С К О Б А ЗА ЗАХВА Щ АНЕ НА Д ИГИТАЛН А ПОМПА Т р адиционнат а с к оба за захва щ ан е н а п о мп а т а се за м е н я от спе ц иалн о р аз р аботен о уст р ойств о , поддъ р жащ о вс и чк и ха р акте р истик и н а традиционната система, но оборудвана с датчик за ъгъл, позволяващ необходимата точност, от 0,1 градуса резолюция. С И С ТЕМ А ЗА С ВЪР З ВАН Е НА Д ИГИТАЛН И П О МП И Допълнителното оборудване (81.01.1A01) е необходимо за универсалния контролен уред ERT45R за тестването на дигитално контролирани помпи на всеки изпитателен стенд, съставен от: - СИСТЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПОМПИ - СКОБА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ДИГИТАЛНА ПОМПА. Т р адиционнот о свъ р зван е се р аздел я н а д в е полов и н и : ст р ан а н а п о мп а т а и ст р ан а на стен да . П о тоз и нач ин е въ з м о жн о да се инстали ра / махне помпата на/от изпитателния стенд, без да се повлияе фазата. Включена е и правилната скоба. Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво та га е . Д ИГИТАЛН О ДИГИТАЛНО К О НТР О ЛИРАН И КОНТРОЛИРАНИ Д ИЗЕЛОВ И ДИЗЕЛОВИ ИНЖЕКТ О РН И ИНЖЕКТОРНИ П О МП И ПОМПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Стандартната конфигурация изисква да бъде завършена с помощта на съответните комплекти, според специфичния вид на помпата. ERT45R ERT45R Е ди н с т ве н а т а Единствената у ни в е р салн а универсална сис т е м а система за за контрол контрол н а на електронн о електронно контролиран и контролирани омпи омпи за за ди з ело во дизелово го р ив о гориво

9. АНАЛ О Г О В О АНАЛОГОВО К О НТР О ЛИРАН И КОНТРОЛИРАНИ П О МП И ПОМПИ ЗА ЗА Д ИЗЕЛОВ О ДИЗЕЛОВО В ПРЪ С КВАН Е ВПРЪСКВАНЕ С истемат а ф окусир а в еднаг а с як о п р иложени е . Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво MM (81.21.202) – всеки мултимер е приложим за тези тестове. Deteq препоръчва използването на 4- цифров мултимер със звукова аларма и автоматично отчитане на скалата. OTA (81.21.090) – само се инсталират двата проводника на мултимера, така че оператора не трябва да се ангажира с тях. Свържете адапторния кабел и просто завъртете двете ръкохватки на ОТА, за да изберете правилната комбинация на пинове. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ С помощта на обикновен датчик, ERT45R контролния блок извършва функциите на електронен четец. Стандартната конфигурация включва датчика и адапторите за Delphi DPA, DPC, DPCN, DP200, DPS и Bosch VE помпи. След като сте настроили референтната нулева точка, стойността на синхронизиращото бутало се показва директно на екрана на ERT45R и може да се преобразува в мм или градуси, според избраната скала за отчитане. Проверяване на електрическия статус на актуаторите и датчиците е силно препоръчително, за всяка електрически контролирана инжекторна помпа за дизелово гориво, специално за тези които са аналогово обработвани. ОТА е подходящия интерфейс, който прави извършването на тези тестове много по- лесно. Препоръчителни опционални аксесоари 81.01.1001 ERT45R ERT45R Единст в енат а Единствената у ниве р салн а универсална сис т е м а система за за контрол контрол н а на електронн о електронно к онтролирани контролирани помпи омпи за за дизе л ово дизелово го р ив о гориво

13. 87.11.030A 87.11.011 81.01.37 65 81.01.1C12 81.01.1C132 81.01.1C42 81.01.1C52 BOSCH DELPHI DENSO SIEMENS CP1 CP3 DFP1 HP3 SIEMENS DFP2 О снове н кабел: за всички марки co mm o n r a i l помпи 1 - ОСНОВЕН КАБЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ необхо д им о къ м униве р салния конт р оле н у р е д ERT4 5R за тестването н а co mm o n r a i l помп и н а в с як а къ в и зп и тателе н стенд се състои от 3 елемента: Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво 2 - FL400 ИЗМЕРИТЕЛ НА ПОТОКА Д атчи к з а н а ляг а н е 3 - ТЕ СТ АКУМУЛАТ ОР Тества щ ия т акумулатор позволява да се инсталира m aste r клапан за контрол на налягането. Кл а п а н за контрол на налягането Д игитале н те р мометъ р Д ИЗЕЛОВ И ДИЗЕЛОВИ CO MM O N RAIL COMMON RAIL П О МП И ПОМПИ С С В И СО К О ВИСОКО НА Л ЯГАН Е НАЛЯГАНЕ Обхват на измерване до 180 lt/h Щепсел за свързване на устройството къ м универсалния контролен уред ERT45R Стабилизираща измервателна система Предназначен да измерва две поточни линии : доставка до рейла и връщане от клапана за контрол на н а ляг а н е т о . та га е . Станда р тнат а кон ф игу р аци я и з и скв а да бъ де завъ р шен а с помо щ т а н а съответн и т е комплект и , спо р е д специ ф ични я вид на помпата. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ERT45R ERT45R Единст в енат а Единствената у ниве р салн а универсална сис т е м а система за за контрол контрол н а на електронн о електронно контролиран и контролирани омпи омпи за за ди з ело во дизелово го р ив о гориво

5. Илюст р и р ано подробно ръководство, к ое т о ще ви научи как да използвате специ ф ичнит е функции за всеки вид помпи. Смарт карта (пластмасова карта, снабдена с микро чип за автоматично програмиране на симулатора) 3 - СПЕЦИФИЧЕН РАБОТЕН КОМПЛЕКТ Основен кабел за свързване на симулатора. Адапто р е н кабел или комплект адапте р ни кабели за свързване на елект р ическит е щифтове към п о мп а т а . данн и от изпитвания Иновации за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво Контролният блок се нуждае от поне един Работен комплект, който да включва всички компоненти, необходими за използване на системата ERT45R за специфично приложение. Конт р олния т б л ок м о ж е да и з и скв а упот р ебат а н а Д опълнителн о Обо р удван е за да боравите с технологията за специфичен контрол на помпата. Тези допълнителни външни устройства са предназначени да се прилагат на различни помпи, принадлежащи на същата технология за контрол, и затова са налични комплекти за конфигуриране, според помпите, които се свързват. 2 - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Не се изисква допълнително оборудване. За тези помпи е необходимо да се синхронизира дигиталния контрол на впръскването с ъглова позиция на разпределителния вал на помпата. Тази система трябва да се приложи независимо от изпитателния стенд. Решението доставя резолюция от 0.1 градуса на ъгъл за точен контрол на впръскването и точно синхронизиране на инжекторната помпа. Тестването на Common rail помпи изисква постоянен дебитомер до 180 lt/h и система, която може да раздели доставянето към рейла от връщането на клапана за контрол на налягането. Същата система се прилага на помпи, оборудвани с клапани за измерване на входящия поток. АНАЛОГОВО КОНТРОЛИРАНИ ДИГИТАЛНО КОНТРОЛИРАНИ COMMON RAIL C O M M O N R A I L 1- УНИВЕР С АЛЕ Н КО НТР О ЛЕ Н БЛ ОК Ц ентъ ра н а с и стемат а е контролния блок ERT45R , разработен за л ес н о програмиране, според ви да н а помпата, която ще се т ес тв а . Д ИЗАЙН ДИЗАЙН НА НА С И С ТЕМАТ А СИСТЕМАТА ERT45R ERT45R Е ди н с т ве н а т а Единствената у ниве р салн а универсална сис т е м а система контрол контрол н а на електронн о електронно к онтролиран и контролирани и и за за дизелово дизелово го р ив о гориво

1. B O B O S C H C C Z E Z Z X E E E X X L E E Z E Z Z L D E L P H I B O S C H D E L P H I D E N S O S I E M E N S B O S C H D E N S O O D E L E E P I V E V V - E E V H D H , H H C V E V V - T O / D P C - N C P 1 , C P 3 D F P 1 , D F P 2 P P H P 3 S I E M E N S V P 4 4 , V R 3 0 E C D - / D P 2 P P 1 0 - D E T E Q 2 0 0 7 - 2 0 1 0 - a l l r i g h t s r e s e v ERT45R ERT45R А Н А Л О О В О К О Н Т Р О Л И Р Р А Н И Д И З Е Л Л О В И О М П И C O M M O N R A I L Д И З Е Л О В И П О М П И Д И Г И Т А Л Н О К О Н Т Р О Л Р Р А Н И З Е Л О В И И П О М П И Инова ц и и за тестване на електронно контролирани инжекторни помпи за дизелово гориво

Views

 • 4343 Total Views
 • 3188 Website Views
 • 1155 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 112 www.deteq.com