Dit31_DETEQ_pl_A4

Public Channel / Polski

4512 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Stół probierczy Dla wtryskiwaczy silników diesel TRADYCYJNYCH DWUSPRĘŻYNOWYCH SYSTEMU COMMON RAIL ELEKTROMAGNETYCZNE SYSTEMU COMMON RAIL PIEZZO DIT31 S I L N I K I K O A M O C H O D O W E S I L Y S Ł O W E S I L N I W s W W z s s y z s c y p r o d u c u u e c c n e e c i ! W s W W z y s t k i e t y p y y y !

4. C R P TRIGG ERING CARD FO R C OMMO N- RAI L INJECTORS TRIGGERING CARD FOR C OMMO N-RAIL INJ ECT ORS DW US P R ĘŻ YN O WY CH S Y S TEM U CO MM O N RAIL ELEKTR O MA G NETY C ZN E S Y S TEM U CO MM O N RAIL PIEZZ O Lista kom p onen t ó w s y stemu DIT31 dla r ó ż n y ch technolo g i wtr y sku .

3. P RE SSU RE TIME * * 1 P RE SSU RE TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * * 4 TIME ** d p dp dp 5 Stół probierczy Dla wtryskiwaczy silników diesel S YM U LAT O R T C -3 8 KABLE I KARTY MA G NETY C ZN E W systemie common rail ciśnienie i realizacja wtrysku są niezależne od siebie. Test systemu common rail z wtryskiwaczami piezzo stawia nowe wymagania dla wysterowania I precyzji pomiarów. POŁACZENIA HYDRAULICZNE MECHANICZNE MOCOWANIA SYMULATOR IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH Kontrola cewki elektromagnetycznej wtryskiwacza jest realizowana przez symulator TC38 , który jest zsynchronizowany z testerem DIT31 . Umożliwia to automatyzację procesu testu, który jest zapisany na kartach magnetycznych, indywidualnych dla różnych typów wtryskiwaczy. SYMULATOR IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH Kontrola wtryskiwaczy piezzo wymaga dodatkowego modułu CRP dla symulatora TC38 . Sposób testu jest analogiczny jak dla wtryskiwaczy elektromagnetycznych. DIT31 posiada pneumatyczny zacisk pewnie I szybko mocujący wtryskiwacz.W zależności od wymiarów I konstrukcji różnych wtryskiwaczy, specjalne rozwiazania mogą być dostarczone na zyczenie. Kruciec z gwintem M14x1,5 umożliwiający podłączenie różnych typów przewodów wysokiego ciśnienia Umożliwia podłączenie uwzględniające różne konstrukcje wtryskiwaczy. DRUKARKA / WYŚWIETLACZ Rezultaty testu mogą być obserwowane w czasie testu na wyświetlaczu. Wbudowana drukarka umożliwia wydruk raportu testu na którym jest umieszczona nazwa I adres serwisu oraz data I czas testu. SYSTEMU COMMON RAIL ELEKTROMAGNETYCZNE SYSTEMU COMMON RAIL PIEZZO Użą dzenie posiada szeroki zakres okablowania i oprogramowania umo ż liwiaj ą ce optymalne sprawdzenie wszystkich typ ą ą ów wtryskiwaczy. PROCES TESTU Programy nr 3 i 4 umożliwiają sz y b k ą I dokładną kontrolę ę c i u podstawowych parametrów ró ż nych typów wtryskiwaczy: Przelew: przy zamkni ę t y m roz py laczu mierz y m y czas s p adku ciśnienia, który okreś la szczeln o wewnętrzną wtryskiwacza. Minimalne ciś ni e ni e otwa r c i a: aktywują c automat y czne w y zwolenie cewki jest łatwo znaleźć minimalne ciśnienie przy którym następuje realizacja wtrysku. Op ó ź j est to czas p otrze b n y ł u na cewce w realizac j e wtr y sk u Czas wtrysku: jest to czas od momentu otwarcia rozpylacza do jego zamknięcia. Głównie ten parametr decyduje o dawce. Dawka : dla każdego wtrysku DIT31 liczy r ni c ę mi ędzy ciśnieniem przy którym ci nieniem przy zamkn i ęciu. Ten parametr razem z czasem wtrysku decyduje o wartości dawki paliwa. ą ilość. Wtryskiwacz w środku ma z ynajmniej jeden z otwo r ów dyszy ze zmniejszoną średnicą przez brud albo g ar; p odczas gdy otwory roz p ylacza p o p rawej s ą rozszerzone przez zużycie. o lewej wtr y skiwacz, k t óry reaguje we włąściwym czasie- po óry reaguję z opóźnieniem. t ryskiwacz p o lewej stronie ma w łaściwą wartość przelewu, drugi o p rawej ma p onad normatywny p rzelew . ODPO WIEDNIA DA WKA W A NIEDOST A T ECZNA DA WKA E X TR A WY P Ł Y W PO P RAW N Y W T RY SK K OP Ó Ż N ION Y WT R YS K POPRAWN Y PR ZEL EW W E NIEDO ST A T ECZN Y P RZELEW 5 3 4 1 2

2. POJAZDY SAMOCHODOWE Samochody silnikowe, Dostawcze. SILNIKI PRZEMYSŁOWE Wózki, Spycharka. SILNIKI MORSKIE Statków, Morski. SILNIKI KOLEJOWE Transport kolejowy. Nieograniczone możliwości dla wszystkich typów! programu nr2 test p ierwsze g o sto p ni a odpowiada testowi wtr y skiwacza trad y c yj ne g o . ń jest uruchamiany po wci ś ę ciu p rz y cisku 2SPRING . Od te g o momentu uruchamia s i ę test automatyczn y i DIT31 wyświetla P1 i P2 , dla każdego wtrysku j est tak ż e obliczan y p aramet r K factor . Po wybraniu program nr1 , nacisn ą ć przycisk START w celu u r uc h o mi e ni a pompy tłoczącej. Przycisk D RAI N uruchamia dużą dawkę i umoż liwia szybkie napeł nienie wtr y skiwacza oraz j e g o przepłukanie. Należy dostosować w y datek p om py za pomocą pokrętła ADJUST w celu osiągnięcia właś ciwej ( niskiej ) częstotliwości wtrysku, umożliwiają ce j prawidłową ocenę wtr y skiwacza. Dla każdego wtrysku DIT-31 wyś w i etla ciśnienie otwarcia. Po naciśnięciu przycisku STOP DIT-31 automatycznie oblicza szczelność wewnątrznę wtryskiwacza. METODY TESTU MET O DY TE S T O WA N I A Dla wtryskiwaczy TRADYCYJNYCH i DWUSPRĘŻYNOWYCH funkcja ADJUST umożliwia płynną regulację przepływu paliwa przez wtryskiwacz, pozwalając tym samym zasymulować obciążenia krytyczne, jakim jest poddany wtryskiwacz w trakcie pracy na silniku. DIT31 jest idealny dla testowania wtryskiwaczy dwusprężynowych. Przebieg testu jest automatyczny a wyniki można wydrukować za pomocą wbudowanej drukarki: ciśnienie otwarcia pierwszego i drugiego stopnia oraz wydatek wtryskiwacza K factor . ZESPÓŁ POMPY KOMORA WTRYSKOWA, OŚWIETLENIE, WYCIĄG OPARÓW Dit31 posiada przestronną, przejrzystą oraz bardzo dobrze oświetlaną (12 volt halogen) komorę wtryskową z wyciągiem mgły olejowej. Umożliwia to wygodną obserwację przebiegu wtrysku i precyzyjną ocenę jakości rozpylania. Ciśnienie hydrauliczne płynu probierczego jest wytważane za pomocą zespołu pompy napędzanej sprężonym powietrzem ( 8-10 bar). Ten zespół jest w stanie wytworzyć właściwe zasilanie dla szerokiego spectrum wtryskiwaczy, zamontowanych w różnych silnikach ( samochodowe, przemysłowe, morskie, kolejowe) TRADYCYJNYCH DWUSPRĘŻYNOWYCH DIT31 jest stanowiskiem probierczym zgodnym z normą ISO 8984-1, która przedstawia możliwości testu następujących parametrów: Ciśnienie otwarcia, rozpylanie, szczelnośc gniazda i przelew. PŁUKANIE WTRYSKIWACZA I PŁYNNA REGULACJA WYDATKU K factor Ci ś ni e ni e otwa r c i a p ierwsze go sto p ni a Czas wtrysku sec. BAR 0 Ciś ni e ni e otwa r c i a wtryskiwacza ( NOP ) Czas wtrysku sec. BAR 0 Ciśnienie otwarcia drugi stopnia HP 1600 BAR XL 1000 BAR от STANDARD 1450 BAR д о HP 1600 BAR от STANDARD 1450 BAR д о XL 1000 BAR

Views

 • 4512 Total Views
 • 3423 Website Views
 • 1089 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 121 www.deteq.com
 • 3 ecommerce.deteq.com