Dit31_DETEQ_hu_A4

Public Channel / Hungarn

4989 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. DIT31 Próbapad Diesel injektorokhoz DIESEL INJEKTOROKHOZ MECHANIKUS KÉT RUGÓS COMMON RAIL ELEKTROMÁGNESES COMMON RAIL PIEZO M i n d e n i p a r á g b g g a n ! M i n d e n t e c h n o l ó g i á b a n ! V A S Ó I P A R

4. C R P TRIGG ERING CARD FO R COMMO N-RAI L INJECTORS TRIGGERING CARD FOR C OMMO N- RAIL INJ ECT ORS DIE S EL INJEKT O R O KH O Z MECHANIKUS K É K K T R UG Ó S CO MM O N RAIL ELEKTR OM Á G NE S E S CO MM O N RAIL PIEZ O DIT31 kie g é í t ö k l i st á ja minden befecskendez á ö t í p ushoz .

2. AUTÓIPAR Autó, Teherautó. IPAR Kamion, Földgyalu. HAJÓ Hajó, Hajózási. VA S Ú T Vasúti sin. Minden területen, minden technológiára! A 2. p ro g ra m kiválasztása után, az els ö s zin t tes z tel ése megfelel a hagyományos in j ektorok vizs g álatának. A 2. rugó tes z tel é se csa k a kk o r m üködik, ha a 2 S PRIN G g omb le van n y omva: a z t k ö vet ü en a kivezérlés müködteti az ö és második nyom á sszinten is. A ki j el z ön megjelenek a nyitó nyomásértékek P1 és P2 pozícióban. A DIT31 mindig kiszámolja a K referencia szállítási szintet. Miután kiválasztotta az , nyomja meg a START g ombot, ho gy indítsa a pumpát. A DRAIN p arancs csövek és az injektor gyors feltöltés é t szolgáltatja. Az ADJUST segítségével állí that j a a befecskendezési mennyisé g et, minden müködtetési helyzetnek megfelelö en , amíg a DIT31 automatikusan ismé tl i a teszt ciklust. minden befecskendezé s r e a DIT31 mutatja a nyitó nyomást. A STOP lenyomásával állí that j a me g a tesztelést. A DIT31 kiszámolja a szivárgási id ö t ezzel mutatva az ülék visszafolyást. A mérés nyomtatható. TESZT ELJÁRÁS: TE S ZT ELJÁRÁS: Mint a hagyományos, mint pedig a két rugós befecskendezöknél lehetséges a gyors töltés, ami egy mód az injektor vezérlésre. A befecskendezési mennyiséget az ADJUST gombbal állíthatja, minden kritikus üzemállapotra. A DIT31 a megfelel ö szerszám a 2 rugós injektorok vizsgálatára: automatikusan méri mindkét rugó nyitási nyomásértékét. A DIT31 továbbá szolgáltat egy szint mutató a szállításról (K faktor) . PUMPA EGYSÉG BEFECSKENDEZÖ BÚRA / VILÁGÍTÁS / FÜSTELSZÍVÓ A befecskendezési burának köszönhetöen vizsgálhatja a befecskendezési formát, eltömödöttséget. A befecskendezési burában történö megfigyelést segíti a beépített füstelszívó valamint a jobb láthatóság érdekében beépített 12V-os halogén izzó. A hidraulikus nyomás egy magasnyomású levegövel (8-12BAR) müködtetett egység által keletkezik. A müszer képes megfelelni az (Autós, hajós, ipari és vasúti) befecskendezök által elvárt nyomás és szállítási feltételeknek is. HAGYOMÁNYOS MECHANIKUS MECHANIKUS KÉT RUGÓS A DIT31 diesel injektor próbapad megfelel az ISO8984-1, es szabványnak, ami meghatározza a minimális elvárásokat a következo tesztekben: Fúvóka nyitási nyomás (NOP), vezérlés, ülék szivárgás és visszafolyás. INJEKTOR MÜKÖDTETÉS, SZÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁS K factor E ls l é pcsö n y i t ó n y o m ás Második lépcsö nyitó nyomás Visszafolyási idö sec. 0 sec. BAR 0 Fúvóka nyitási nyomás (NOP) Visszafolyási idö HP 1600 BAR XL 1000 BAR From STANDARD 1450 BAR to HP 1600 BAR From STANDARD 1450 BAR to XL 1000 BAR

3. P RE SSU RE TIME * 1 P RE SSU RE TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * 4 TIME ** dp dp Próbapad Diesel injektorokhoz TC38 e gy s é g KÁBEL ÉS PROGRAMKÁ RTYA A common rail rendszereknél a befecskendezés és a nyomás generálása teljesen független a többitöl. A Piezo m ü ködtet ö vel ellátott common rail injektorok tesztelése megfelel a legmodernebb technológiák elvárásainak. HIDRAULIKA EGYSÉG MECHANIKUS ÖSSZETEVÖK ELEKTRONIKUS MÜKÖDTETÖ VEZÉRLÉSE Az elektromágneses müködtet ö vezérlését a DIT31, hez kapcsolt TC38, es jelgenerátor végzi. A megfelel ö kimeneti impulzusokat el ö reprogramozott programkártya tartalmazza. ELEKTRONIKUS MÜKÖDTETÖ VEZÉRLÉSE A piezo elektromos müködtet ö vel ellátott injektorok vezérléséhez szükséges egy plusz CRP kiegészít ö a TC38ba . A tesztelés folyamata nem változik az elektromágneses injektorokéhoz képest. A DIT31 egy pneumatikus befogó segítségével fogja meg az injektort. Az injektor méreteinek és bemenetének megfelel ö en további befogó készülékek csatolhatók a készülékhez. Az M14x1,5 kimenetre minden típusú magasnyomású csü csatlakoztatható, az injektor menetének és a bemenet pozíciójának megfelel ö en. NYOMTATÓ / KIJELZÖ A teszt eredmények a mérés során bármikor leolvashatók a kijelz ö n. A beépített nyomtatóval azonnal kinyomtathatóak a tesztadatok, amit saját cégadataival illetve dátummal, id ö vel láthat el. COMMON RAIL ELEKTROMÁGNESES COMMON RAIL PIEZO Minden gyártó különbözö csatla k oz ó k at k é í t é sk ü l ö ö z ö vez é rl é st alkalmaz injektorain á lak í v á nt tel j e s ítmény eléréséhez. Ezért speciális kábelek és chipkártya szükséges. TESZT ELJÁRÁS A 3-as és 4-es program segítség é vel a DIT31 és TC38 é p es tesztelni az injektorokat, é s kiértékelni az 5 f ö paramétert. Visszafolyás: Mikor az in j ektor nyomás alá kerül a gép leállí t j a a pumpát a nyomá s fokozatosan esik , a visszafolyásnak megfelel ö en. A megfelel ö visszafolyá s i i d ismeretében látjuk a visszafolyá s i d ö t. Minimum nyomás: az automata kivezérl ö ciklus indítása után könnyedén megtalálhatjuk a minimum nyitónyomás értékét. á s cs ú ö ö l a Befecskendezési id ö : a szelep nyitás és zárás közi id ö . Ez nagyban meghatározza a befecskendezési mennyiséget. Befecskendez ési mennyiség: minden be f ecs k e n dez ésnél a DIT31 állandó nyomást b iz tos í t , m éri nyitástól zárásig a be f ecs k e nd ez ési szelepnyomást. Ez a paraméter a befecskendezési id ö vel meghatározza a befecskendezési mennyiséget. ál megfelel ö a mennyiség. A középs ö injektor legalább egy ö dött, vagy rozsdásodott miközben a jobboldali injektor a b aloldali in j ektor va l ósidöben reagál a kiadott jelre a jobboldali sleltet éssel. bal oldalo n l átható injektor visszafolyás értéke megfelelö a b boldalinak viszont van egy p lusz bel s ö szivárgása is. NEM MEGFELELEL Ö SZÁLLÍ T ÁS T ÚL Z O TT SZ ÁLLÍ T ÁS É S KÉ S LEL TE TE TT B EFE C SKEN DE Z É S Ö Á S TÚL ZO TT VISSZAFO L YÁS 5 3 4 1 2

Views

 • 4989 Total Views
 • 3587 Website Views
 • 1402 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 125 www.deteq.com