DIT31_DETEQ_bg_A4

Public Channel / Bulgarian

4925 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. C R P TRIGGERING CARD FOR C OMMON - RAIL INJECTORS TRIGG ERING CARD FO R C OMMO N-RAI L INJ ECTORS DIT31 Изпитателен стенд За дизелови инжектори В ъ в в с я к а и н д у с т р и я и и ! З а в с я с с к а т е х н х х о л о о о г и я и и ! Ж Е Л Е З М О Б И Л Н А И А Л Н А М О Р Е КОНВЕНЦИОНАЛНА МЕХАНИКА ДВУСТЪПАЛНА МЕХАНИКА COMMON RAIL ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ COMMON RAIL ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ К ОНВЕН Ц ИОНАЛН А МЕХАН И К А Д ВУСТЪПАЛН А МЕХАН И К А CO MM O N RAIL ЕЛЕКТР О МАГНИТН И CO MM O N RAIL ПИЕ ЗО ЕЛЕКТРИЧН И Сп и съ к с компонент и т е н а с и стемат а DIT 3 1 за в с як а технолог ия н а вп р ъскван е .

4. C R P TRIGGERING CARD FOR C OMMON - RAIL INJECTORS TRIGG ERING CARD FO R C OMMO N-RAI L INJ ECTORS DIT31 Изпитателен стенд За дизелови инжектори В ъ в в с я к а и н д у с т р и я и и ! З а в с я с с к а т е х н х х о л о о о г и я и и ! Ж Е Л Е З М О Б И Л Н А И А Л Н А М О Р Е КОНВЕНЦИОНАЛНА МЕХАНИКА ДВУСТЪПАЛНА МЕХАНИКА COMMON RAIL ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ COMMON RAIL ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ К ОНВЕН Ц ИОНАЛН А МЕХАН И К А Д ВУСТЪПАЛН А МЕХАН И К А CO MM O N RAIL ЕЛЕКТР О МАГНИТН И CO MM O N RAIL ПИЕ ЗО ЕЛЕКТРИЧН И Сп и съ к с компонент и т е н а с и стемат а DIT 3 1 за в с як а технолог ия н а вп р ъскван е .

2. P RE SSU RE TIME * * 1 TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * * 4 TIME ** dp dp М О Р Е П Л А В А Т Е Л Н А АВТОМОБИЛНА Автомобили ИНДУСТРИАЛНА Камиони, булдозер МОРЕПЛАВАТЕЛНА Морски ЖЕЛЕЗОПЪТНА Железопътен транспорт Във всяка сфера за всяка технология! Сле д к а т о сте избрали програма 2 , първия етап е еквивалентен н а на традиционния механичен инжекто р . Втория етап се активира натискане на съответния 2 : от тоз и момент тестващия цикъл редува вибрациите при пъ р ви я и втория етап на налягане. DIT31 показва тези стойности с параметри Р1 и Р2 . За всяка вибрация, DIT31 също така изчислява и К фактора като референция за потока. След като сте избрали програма 1 , натиснете бутона СТАРТ за да стартирате помпещата единиц а . Командата DRAIN позволява бързо да напълните маркуча и инжекто ра . Настройте потока на течността с контрола ADJUST, за да п р идобиет е работно състояние, докато DIT 31 автоматично повтаря тестовия ц икъ л . За всяко трептене DIT31 п о к аз в а налягането при отваряне на дюзата. Цикълът спира при натискане командата СТОП . DIT31 изчислява времето за изтичане като доказателство за изтичане в центъра на дюзата. Доклада от теста може да бъде отпечатан. МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ МЕТО Д НА ТЕСТВАНЕ T C 38 у р е д КАБЕЛ И СМАРТ КАРТА Както за конвенционалната, така и за двустъпалната механична технология, функцията, позволяваща бързо пълнене, е вариант за прочистване на инжектора. Контрола на потока през командата ADJUST позволява да се симулира дори при най- критичните работни условия. DIT 31 е изключително подходящ за тестване на двустъпални инжектори: автоматично засича налягането при отваряне на първата и втората пружина. DIT 31 предоставя също така и индекс на потока (К фактор) . В common rail системите, генерирането на налягане и впръскването на гориво са независими едно от друго. Тестът на common rail инжекторите с пиезоелектричен актуатор посреща новите искания на резолюция и точност. ИЗПОМПВАЩА ЕДИНИЦА ХИДРАВЛИЧЕН ИНТЕРФЕЙС МЕХАНИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ПУСКАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АКТУАТОР Контролът на електромагнитния актуатор се извършва от външния уред ТС38 който, правилно синхронизиран към DIT31 , генерира командата за задействане чрез смарт картите. ПУСКАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АКТУАТОР Контролът на пиезоелектрическия актуатор изисква допълнителен CRP модул към външния уред ТС38 . Връзката и режима на тестване го поддържат без промяна от теста на Електромагнитен common rail инжектор. КАМЕРА ЗА ПРЪСКАНЕ / ЕКСТРАКТОР СВЕТЛИНА/ ИЗПАРЕНИЕ С помощта на камера за пръскане, качеството на спрея и действието на отворите за впръскване могат да бъдат проверени с увереност и надеждност. В камерата за пръскане, видимостта на явлението е значително повлияна от димните изпарения и 12 волтова халогенна лампа . Хидравличното налягане на тестващата течност се придобива чрез употребата на изпомпващата единица, захранена от компресиран въздух (8 - 10 BAR) . Уредът може да бъде направен за специална сфера (Автомобилна, Индустриална, Мореплавателна, Железопътна), за да се придобият исканите нива по отношение на налягане и поток. DIT 31 има пневматична скоба за заключване на инжектора. Според размерите и характеристиките на инжектора, могат да бъдат използвани някои разтвори при поискване. На изход M14x1,5 всеки маркуч с високо налягане Може да бъде свързан към него, според резбата на входа на инжектора и позицията си. ПРИНТЕР / ДИСПЛЕЙ Резултатите от теста могат да бъдат видени по всяко време на дисплея. Все пак, вградения принтер пуска доклад за теста, който може да бъде променен с детайли за фирмата, включително дата и час. КОНВЕНЦИОНАЛНА МЕХАНИКА ДВУСТЪПАЛНА МЕХАНИКА COMMON RAIL ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ COMMON RAIL ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ DIT31 е стенд за тестване на дизелови инжектори в съответствие с нормата ISO 8984-1, която обозначава минималните изисквания за следните тестове: Работно налягане на дюзата (NOP), вибрация, изтичане и връщане. Според приложението, всеки специални конектори и инжекто ра по различни начини, за да достигне исканите изпълнения. к а р т и могат да бъдат необходими. ПРОЧИСТВАНЕ НА ИНЖЕКТОРА И НАСТРОЙКА НА ПОТОКА K фактор 1- в и е т а п н а отва р ян е Налягане 2-ри етап на отваряне Време за изтичане sec. BAR 0 Работно н а ляг а н е на дюзата (NOP) Време за изтичане sec. BAR 0 МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ С програми 3 и 4 , DIT31 и са завършена, надеждна и бъ р з а система за тестване на всек и инжектор индивидуално и анализиране на 5-те основн и параметъра: Изтичане: с инжектор по д налягане, помпата спир а и налягането спада знач и телн о , според връщането. Знаейк и приемливото време за и зт и чане , всяка по- ниска стойност твърде силно обратно изтичане . Минимално налягане: сле д активиране на цикъла по автоматично задействане, е лесно да се открие минималното налягане, което позволява вибрацията. З а б авян е в : е в р емет о за н а елект р ическат а коман да в . Време за впръскване: това е времето между отварянето и затварянето на дюзата. Важно е за определяне на потока. : за всяко вибриране при п ос т о янн о налягане DIT31 изчислява р азликат а между нивото на налягане при о тв ар ян е и затваряне на дюзата. Този параметър, заедно с времето за впръскване, определя количеството на впръсканата течност. впръсква правилното количество. Инжекторът в центъра има на дюза с ограничен диаметър от замърсяване или оксиди, на дюзите на инжектора вдясно са разширени от износване. л яв о , инжекто р , който впръсква точно на време, от дясно , който отговаря със закъснение. вляво има допустимо количество връщане; другият от яс н о д опълнителн о вътрешно изтичане. Н Е Д О С Т А Т ЪЧ Е Н П О Т О К ДО П Ъ Л НИ Т Е Л Е Н П О ТО К П Р А В И Л Н О З А Б А ВЕ Н О ВП Р Ъ С К ВА Н Е П Р А В И Л НО И З Т И Ч А Н Е А И Н Е ДО С Т А Т ЪЧ НО И З Т И Ч А Н Е Изпитателен стенд За дизелови инжектори 5 3 4 1 2 HP 1600 BAR XL 1000 BAR от STANDARD 1450 BAR д о HP 1600 BAR от STANDARD 1450 BAR д о XL 1000 BAR

3. P RE SSU RE TIME * * 1 TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * * 4 TIME ** dp dp М О Р Е П Л А В А Т Е Л Н А АВТОМОБИЛНА Автомобили ИНДУСТРИАЛНА Камиони, булдозер МОРЕПЛАВАТЕЛНА Морски ЖЕЛЕЗОПЪТНА Железопътен транспорт Във всяка сфера за всяка технология! Сле д к а т о сте избрали програма 2 , първия етап е еквивалентен н а на традиционния механичен инжекто р . Втория етап се активира натискане на съответния 2 : от тоз и момент тестващия цикъл редува вибрациите при пъ р ви я и втория етап на налягане. DIT31 показва тези стойности с параметри Р1 и Р2 . За всяка вибрация, DIT31 също така изчислява и К фактора като референция за потока. След като сте избрали програма 1 , натиснете бутона СТАРТ за да стартирате помпещата единиц а . Командата DRAIN позволява бързо да напълните маркуча и инжекто ра . Настройте потока на течността с контрола ADJUST, за да п р идобиет е работно състояние, докато DIT 31 автоматично повтаря тестовия ц икъ л . За всяко трептене DIT31 п о к аз в а налягането при отваряне на дюзата. Цикълът спира при натискане командата СТОП . DIT31 изчислява времето за изтичане като доказателство за изтичане в центъра на дюзата. Доклада от теста може да бъде отпечатан. МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ МЕТО Д НА ТЕСТВАНЕ T C 38 у р е д КАБЕЛ И СМАРТ КАРТА Както за конвенционалната, така и за двустъпалната механична технология, функцията, позволяваща бързо пълнене, е вариант за прочистване на инжектора. Контрола на потока през командата ADJUST позволява да се симулира дори при най- критичните работни условия. DIT 31 е изключително подходящ за тестване на двустъпални инжектори: автоматично засича налягането при отваряне на първата и втората пружина. DIT 31 предоставя също така и индекс на потока (К фактор) . В common rail системите, генерирането на налягане и впръскването на гориво са независими едно от друго. Тестът на common rail инжекторите с пиезоелектричен актуатор посреща новите искания на резолюция и точност. ИЗПОМПВАЩА ЕДИНИЦА ХИДРАВЛИЧЕН ИНТЕРФЕЙС МЕХАНИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ПУСКАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АКТУАТОР Контролът на електромагнитния актуатор се извършва от външния уред ТС38 който, правилно синхронизиран към DIT31 , генерира командата за задействане чрез смарт картите. ПУСКАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ АКТУАТОР Контролът на пиезоелектрическия актуатор изисква допълнителен CRP модул към външния уред ТС38 . Връзката и режима на тестване го поддържат без промяна от теста на Електромагнитен common rail инжектор. КАМЕРА ЗА ПРЪСКАНЕ / ЕКСТРАКТОР СВЕТЛИНА/ ИЗПАРЕНИЕ С помощта на камера за пръскане, качеството на спрея и действието на отворите за впръскване могат да бъдат проверени с увереност и надеждност. В камерата за пръскане, видимостта на явлението е значително повлияна от димните изпарения и 12 волтова халогенна лампа . Хидравличното налягане на тестващата течност се придобива чрез употребата на изпомпващата единица, захранена от компресиран въздух (8 - 10 BAR) . Уредът може да бъде направен за специална сфера (Автомобилна, Индустриална, Мореплавателна, Железопътна), за да се придобият исканите нива по отношение на налягане и поток. DIT 31 има пневматична скоба за заключване на инжектора. Според размерите и характеристиките на инжектора, могат да бъдат използвани някои разтвори при поискване. На изход M14x1,5 всеки маркуч с високо налягане Може да бъде свързан към него, според резбата на входа на инжектора и позицията си. ПРИНТЕР / ДИСПЛЕЙ Резултатите от теста могат да бъдат видени по всяко време на дисплея. Все пак, вградения принтер пуска доклад за теста, който може да бъде променен с детайли за фирмата, включително дата и час. КОНВЕНЦИОНАЛНА МЕХАНИКА ДВУСТЪПАЛНА МЕХАНИКА COMMON RAIL ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ COMMON RAIL ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ DIT31 е стенд за тестване на дизелови инжектори в съответствие с нормата ISO 8984-1, която обозначава минималните изисквания за следните тестове: Работно налягане на дюзата (NOP), вибрация, изтичане и връщане. Според приложението, всеки специални конектори и инжекто ра по различни начини, за да достигне исканите изпълнения. к а р т и могат да бъдат необходими. ПРОЧИСТВАНЕ НА ИНЖЕКТОРА И НАСТРОЙКА НА ПОТОКА K фактор 1- в и е т а п н а отва р ян е Налягане 2-ри етап на отваряне Време за изтичане sec. BAR 0 Работно н а ляг а н е на дюзата (NOP) Време за изтичане sec. BAR 0 МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ С програми 3 и 4 , DIT31 и са завършена, надеждна и бъ р з а система за тестване на всек и инжектор индивидуално и анализиране на 5-те основн и параметъра: Изтичане: с инжектор по д налягане, помпата спир а и налягането спада знач и телн о , според връщането. Знаейк и приемливото време за и зт и чане , всяка по- ниска стойност твърде силно обратно изтичане . Минимално налягане: сле д активиране на цикъла по автоматично задействане, е лесно да се открие минималното налягане, което позволява вибрацията. З а б авян е в : е в р емет о за н а елект р ическат а коман да в . Време за впръскване: това е времето между отварянето и затварянето на дюзата. Важно е за определяне на потока. : за всяко вибриране при п ос т о янн о налягане DIT31 изчислява р азликат а между нивото на налягане при о тв ар ян е и затваряне на дюзата. Този параметър, заедно с времето за впръскване, определя количеството на впръсканата течност. впръсква правилното количество. Инжекторът в центъра има на дюза с ограничен диаметър от замърсяване или оксиди, на дюзите на инжектора вдясно са разширени от износване. л яв о , инжекто р , който впръсква точно на време, от дясно , който отговаря със закъснение. вляво има допустимо количество връщане; другият от яс н о д опълнителн о вътрешно изтичане. Н Е Д О С Т А Т ЪЧ Е Н П О Т О К ДО П Ъ Л НИ Т Е Л Е Н П О ТО К П Р А В И Л Н О З А Б А ВЕ Н О ВП Р Ъ С К ВА Н Е П Р А В И Л НО И З Т И Ч А Н Е А И Н Е ДО С Т А Т ЪЧ НО И З Т И Ч А Н Е Изпитателен стенд За дизелови инжектори 5 3 4 1 2 HP 1600 BAR XL 1000 BAR от STANDARD 1450 BAR д о HP 1600 BAR от STANDARD 1450 BAR д о XL 1000 BAR

Views

 • 4925 Total Views
 • 3584 Website Views
 • 1341 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 119 www.deteq.com