Dit31_DETEQ_hu_A4

Публичный канал / Hungarn

2196 просмотры
0 Лайки
0 0

Поделиться в социальных сетях

Поделиться Ссылкой

Use permanent link to share in social media

Поделиться с другом

Пожалуйста Логин послать это document по электронной почте!

Встроить в свой сайт

Выберите страницу, чтобы начать с

1. DIT31 Próbapad Diesel injektorokhoz DIESEL INJEKTOROKHOZ MECHANIKUS KÉT RUGÓS COMMON RAIL ELEKTROMÁGNESES COMMON RAIL PIEZO M i n d e n i p a r á g b g g a n ! M i n d e n t e c h n o l ó g i á b a n ! V A S Ó I P A R

4. C R P TRIGG ERING CARD FO R COMMO N-RAI L INJECTORS TRIGGERING CARD FOR C OMMO N- RAIL INJ ECT ORS DIE S EL INJEKT O R O KH O Z MECHANIKUS K É K K T R UG Ó S CO MM O N RAIL ELEKTR OM Á G NE S E S CO MM O N RAIL PIEZ O DIT31 kie g é í t ö k l i st á ja minden befecskendez á ö t í p ushoz .

2. AUTÓIPAR Autó, Teherautó. IPAR Kamion, Földgyalu. HAJÓ Hajó, Hajózási. VA S Ú T Vasúti sin. Minden területen, minden technológiára! A 2. p ro g ra m kiválasztása után, az els ö s zin t tes z tel ése megfelel a hagyományos in j ektorok vizs g álatának. A 2. rugó tes z tel é se csa k a kk o r m üködik, ha a 2 S PRIN G g omb le van n y omva: a z t k ö vet ü en a kivezérlés müködteti az ö és második nyom á sszinten is. A ki j el z ön megjelenek a nyitó nyomásértékek P1 és P2 pozícióban. A DIT31 mindig kiszámolja a K referencia szállítási szintet. Miután kiválasztotta az , nyomja meg a START g ombot, ho gy indítsa a pumpát. A DRAIN p arancs csövek és az injektor gyors feltöltés é t szolgáltatja. Az ADJUST segítségével állí that j a a befecskendezési mennyisé g et, minden müködtetési helyzetnek megfelelö en , amíg a DIT31 automatikusan ismé tl i a teszt ciklust. minden befecskendezé s r e a DIT31 mutatja a nyitó nyomást. A STOP lenyomásával állí that j a me g a tesztelést. A DIT31 kiszámolja a szivárgási id ö t ezzel mutatva az ülék visszafolyást. A mérés nyomtatható. TESZT ELJÁRÁS: TE S ZT ELJÁRÁS: Mint a hagyományos, mint pedig a két rugós befecskendezöknél lehetséges a gyors töltés, ami egy mód az injektor vezérlésre. A befecskendezési mennyiséget az ADJUST gombbal állíthatja, minden kritikus üzemállapotra. A DIT31 a megfelel ö szerszám a 2 rugós injektorok vizsgálatára: automatikusan méri mindkét rugó nyitási nyomásértékét. A DIT31 továbbá szolgáltat egy szint mutató a szállításról (K faktor) . PUMPA EGYSÉG BEFECSKENDEZÖ BÚRA / VILÁGÍTÁS / FÜSTELSZÍVÓ A befecskendezési burának köszönhetöen vizsgálhatja a befecskendezési formát, eltömödöttséget. A befecskendezési burában történö megfigyelést segíti a beépített füstelszívó valamint a jobb láthatóság érdekében beépített 12V-os halogén izzó. A hidraulikus nyomás egy magasnyomású levegövel (8-12BAR) müködtetett egység által keletkezik. A müszer képes megfelelni az (Autós, hajós, ipari és vasúti) befecskendezök által elvárt nyomás és szállítási feltételeknek is. HAGYOMÁNYOS MECHANIKUS MECHANIKUS KÉT RUGÓS A DIT31 diesel injektor próbapad megfelel az ISO8984-1, es szabványnak, ami meghatározza a minimális elvárásokat a következo tesztekben: Fúvóka nyitási nyomás (NOP), vezérlés, ülék szivárgás és visszafolyás. INJEKTOR MÜKÖDTETÉS, SZÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁS K factor E ls l é pcsö n y i t ó n y o m ás Második lépcsö nyitó nyomás Visszafolyási idö sec. 0 sec. BAR 0 Fúvóka nyitási nyomás (NOP) Visszafolyási idö HP 1600 BAR XL 1000 BAR From STANDARD 1450 BAR to HP 1600 BAR From STANDARD 1450 BAR to XL 1000 BAR

3. P RE SSU RE TIME * 1 P RE SSU RE TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * 4 TIME ** dp dp Próbapad Diesel injektorokhoz TC38 e gy s é g KÁBEL ÉS PROGRAMKÁ RTYA A common rail rendszereknél a befecskendezés és a nyomás generálása teljesen független a többitöl. A Piezo m ü ködtet ö vel ellátott common rail injektorok tesztelése megfelel a legmodernebb technológiák elvárásainak. HIDRAULIKA EGYSÉG MECHANIKUS ÖSSZETEVÖK ELEKTRONIKUS MÜKÖDTETÖ VEZÉRLÉSE Az elektromágneses müködtet ö vezérlését a DIT31, hez kapcsolt TC38, es jelgenerátor végzi. A megfelel ö kimeneti impulzusokat el ö reprogramozott programkártya tartalmazza. ELEKTRONIKUS MÜKÖDTETÖ VEZÉRLÉSE A piezo elektromos müködtet ö vel ellátott injektorok vezérléséhez szükséges egy plusz CRP kiegészít ö a TC38ba . A tesztelés folyamata nem változik az elektromágneses injektorokéhoz képest. A DIT31 egy pneumatikus befogó segítségével fogja meg az injektort. Az injektor méreteinek és bemenetének megfelel ö en további befogó készülékek csatolhatók a készülékhez. Az M14x1,5 kimenetre minden típusú magasnyomású csü csatlakoztatható, az injektor menetének és a bemenet pozíciójának megfelel ö en. NYOMTATÓ / KIJELZÖ A teszt eredmények a mérés során bármikor leolvashatók a kijelz ö n. A beépített nyomtatóval azonnal kinyomtathatóak a tesztadatok, amit saját cégadataival illetve dátummal, id ö vel láthat el. COMMON RAIL ELEKTROMÁGNESES COMMON RAIL PIEZO Minden gyártó különbözö csatla k oz ó k at k é í t é sk ü l ö ö z ö vez é rl é st alkalmaz injektorain á lak í v á nt tel j e s ítmény eléréséhez. Ezért speciális kábelek és chipkártya szükséges. TESZT ELJÁRÁS A 3-as és 4-es program segítség é vel a DIT31 és TC38 é p es tesztelni az injektorokat, é s kiértékelni az 5 f ö paramétert. Visszafolyás: Mikor az in j ektor nyomás alá kerül a gép leállí t j a a pumpát a nyomá s fokozatosan esik , a visszafolyásnak megfelel ö en. A megfelel ö visszafolyá s i i d ismeretében látjuk a visszafolyá s i d ö t. Minimum nyomás: az automata kivezérl ö ciklus indítása után könnyedén megtalálhatjuk a minimum nyitónyomás értékét. á s cs ú ö ö l a Befecskendezési id ö : a szelep nyitás és zárás közi id ö . Ez nagyban meghatározza a befecskendezési mennyiséget. Befecskendez ési mennyiség: minden be f ecs k e n dez ésnél a DIT31 állandó nyomást b iz tos í t , m éri nyitástól zárásig a be f ecs k e nd ez ési szelepnyomást. Ez a paraméter a befecskendezési id ö vel meghatározza a befecskendezési mennyiséget. ál megfelel ö a mennyiség. A középs ö injektor legalább egy ö dött, vagy rozsdásodott miközben a jobboldali injektor a b aloldali in j ektor va l ósidöben reagál a kiadott jelre a jobboldali sleltet éssel. bal oldalo n l átható injektor visszafolyás értéke megfelelö a b boldalinak viszont van egy p lusz bel s ö szivárgása is. NEM MEGFELELEL Ö SZÁLLÍ T ÁS T ÚL Z O TT SZ ÁLLÍ T ÁS É S KÉ S LEL TE TE TT B EFE C SKEN DE Z É S Ö Á S TÚL ZO TT VISSZAFO L YÁS 5 3 4 1 2

Виды

 • 2196 Всего просмотров
 • 1387 Вебсайт просмотры
 • 809 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Лайки
 • 0 Дизлайки
 • 0 Комментарии

Поделиться счетчик

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Встроить 1

 • 41 www.deteq.com