Dit31_DETEQ_pl_A4

Canale pubblico / Polski

2317 views
0 Likes
0 0

Condividi sui social Networks

Condividi Link

Usare un link permanente per condividere sui social media

Condividi con un amico

Cortesemente login per inviare questo document per email !

Inserisci nel tuo sito web

Seleziona pagina dalla quale partire

1. Stół probierczy Dla wtryskiwaczy silników diesel TRADYCYJNYCH DWUSPRĘŻYNOWYCH SYSTEMU COMMON RAIL ELEKTROMAGNETYCZNE SYSTEMU COMMON RAIL PIEZZO DIT31 S I L N I K I K O A M O C H O D O W E S I L Y S Ł O W E S I L N I W s W W z s s y z s c y p r o d u c u u e c c n e e c i ! W s W W z y s t k i e t y p y y y !

4. C R P TRIGG ERING CARD FO R C OMMO N- RAI L INJECTORS TRIGGERING CARD FOR C OMMO N-RAIL INJ ECT ORS DW US P R ĘŻ YN O WY CH S Y S TEM U CO MM O N RAIL ELEKTR O MA G NETY C ZN E S Y S TEM U CO MM O N RAIL PIEZZ O Lista kom p onen t ó w s y stemu DIT31 dla r ó ż n y ch technolo g i wtr y sku .

3. P RE SSU RE TIME * * 1 P RE SSU RE TIME tj (pilot) tj (pilot) tj (r) tj (r) * * 4 TIME ** d p dp dp 5 Stół probierczy Dla wtryskiwaczy silników diesel S YM U LAT O R T C -3 8 KABLE I KARTY MA G NETY C ZN E W systemie common rail ciśnienie i realizacja wtrysku są niezależne od siebie. Test systemu common rail z wtryskiwaczami piezzo stawia nowe wymagania dla wysterowania I precyzji pomiarów. POŁACZENIA HYDRAULICZNE MECHANICZNE MOCOWANIA SYMULATOR IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH Kontrola cewki elektromagnetycznej wtryskiwacza jest realizowana przez symulator TC38 , który jest zsynchronizowany z testerem DIT31 . Umożliwia to automatyzację procesu testu, który jest zapisany na kartach magnetycznych, indywidualnych dla różnych typów wtryskiwaczy. SYMULATOR IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH Kontrola wtryskiwaczy piezzo wymaga dodatkowego modułu CRP dla symulatora TC38 . Sposób testu jest analogiczny jak dla wtryskiwaczy elektromagnetycznych. DIT31 posiada pneumatyczny zacisk pewnie I szybko mocujący wtryskiwacz.W zależności od wymiarów I konstrukcji różnych wtryskiwaczy, specjalne rozwiazania mogą być dostarczone na zyczenie. Kruciec z gwintem M14x1,5 umożliwiający podłączenie różnych typów przewodów wysokiego ciśnienia Umożliwia podłączenie uwzględniające różne konstrukcje wtryskiwaczy. DRUKARKA / WYŚWIETLACZ Rezultaty testu mogą być obserwowane w czasie testu na wyświetlaczu. Wbudowana drukarka umożliwia wydruk raportu testu na którym jest umieszczona nazwa I adres serwisu oraz data I czas testu. SYSTEMU COMMON RAIL ELEKTROMAGNETYCZNE SYSTEMU COMMON RAIL PIEZZO Użą dzenie posiada szeroki zakres okablowania i oprogramowania umo ż liwiaj ą ce optymalne sprawdzenie wszystkich typ ą ą ów wtryskiwaczy. PROCES TESTU Programy nr 3 i 4 umożliwiają sz y b k ą I dokładną kontrolę ę c i u podstawowych parametrów ró ż nych typów wtryskiwaczy: Przelew: przy zamkni ę t y m roz py laczu mierz y m y czas s p adku ciśnienia, który okreś la szczeln o wewnętrzną wtryskiwacza. Minimalne ciś ni e ni e otwa r c i a: aktywują c automat y czne w y zwolenie cewki jest łatwo znaleźć minimalne ciśnienie przy którym następuje realizacja wtrysku. Op ó ź j est to czas p otrze b n y ł u na cewce w realizac j e wtr y sk u Czas wtrysku: jest to czas od momentu otwarcia rozpylacza do jego zamknięcia. Głównie ten parametr decyduje o dawce. Dawka : dla każdego wtrysku DIT31 liczy r ni c ę mi ędzy ciśnieniem przy którym ci nieniem przy zamkn i ęciu. Ten parametr razem z czasem wtrysku decyduje o wartości dawki paliwa. ą ilość. Wtryskiwacz w środku ma z ynajmniej jeden z otwo r ów dyszy ze zmniejszoną średnicą przez brud albo g ar; p odczas gdy otwory roz p ylacza p o p rawej s ą rozszerzone przez zużycie. o lewej wtr y skiwacz, k t óry reaguje we włąściwym czasie- po óry reaguję z opóźnieniem. t ryskiwacz p o lewej stronie ma w łaściwą wartość przelewu, drugi o p rawej ma p onad normatywny p rzelew . ODPO WIEDNIA DA WKA W A NIEDOST A T ECZNA DA WKA E X TR A WY P Ł Y W PO P RAW N Y W T RY SK K OP Ó Ż N ION Y WT R YS K POPRAWN Y PR ZEL EW W E NIEDO ST A T ECZN Y P RZELEW 5 3 4 1 2

2. POJAZDY SAMOCHODOWE Samochody silnikowe, Dostawcze. SILNIKI PRZEMYSŁOWE Wózki, Spycharka. SILNIKI MORSKIE Statków, Morski. SILNIKI KOLEJOWE Transport kolejowy. Nieograniczone możliwości dla wszystkich typów! programu nr2 test p ierwsze g o sto p ni a odpowiada testowi wtr y skiwacza trad y c yj ne g o . ń jest uruchamiany po wci ś ę ciu p rz y cisku 2SPRING . Od te g o momentu uruchamia s i ę test automatyczn y i DIT31 wyświetla P1 i P2 , dla każdego wtrysku j est tak ż e obliczan y p aramet r K factor . Po wybraniu program nr1 , nacisn ą ć przycisk START w celu u r uc h o mi e ni a pompy tłoczącej. Przycisk D RAI N uruchamia dużą dawkę i umoż liwia szybkie napeł nienie wtr y skiwacza oraz j e g o przepłukanie. Należy dostosować w y datek p om py za pomocą pokrętła ADJUST w celu osiągnięcia właś ciwej ( niskiej ) częstotliwości wtrysku, umożliwiają ce j prawidłową ocenę wtr y skiwacza. Dla każdego wtrysku DIT-31 wyś w i etla ciśnienie otwarcia. Po naciśnięciu przycisku STOP DIT-31 automatycznie oblicza szczelność wewnątrznę wtryskiwacza. METODY TESTU MET O DY TE S T O WA N I A Dla wtryskiwaczy TRADYCYJNYCH i DWUSPRĘŻYNOWYCH funkcja ADJUST umożliwia płynną regulację przepływu paliwa przez wtryskiwacz, pozwalając tym samym zasymulować obciążenia krytyczne, jakim jest poddany wtryskiwacz w trakcie pracy na silniku. DIT31 jest idealny dla testowania wtryskiwaczy dwusprężynowych. Przebieg testu jest automatyczny a wyniki można wydrukować za pomocą wbudowanej drukarki: ciśnienie otwarcia pierwszego i drugiego stopnia oraz wydatek wtryskiwacza K factor . ZESPÓŁ POMPY KOMORA WTRYSKOWA, OŚWIETLENIE, WYCIĄG OPARÓW Dit31 posiada przestronną, przejrzystą oraz bardzo dobrze oświetlaną (12 volt halogen) komorę wtryskową z wyciągiem mgły olejowej. Umożliwia to wygodną obserwację przebiegu wtrysku i precyzyjną ocenę jakości rozpylania. Ciśnienie hydrauliczne płynu probierczego jest wytważane za pomocą zespołu pompy napędzanej sprężonym powietrzem ( 8-10 bar). Ten zespół jest w stanie wytworzyć właściwe zasilanie dla szerokiego spectrum wtryskiwaczy, zamontowanych w różnych silnikach ( samochodowe, przemysłowe, morskie, kolejowe) TRADYCYJNYCH DWUSPRĘŻYNOWYCH DIT31 jest stanowiskiem probierczym zgodnym z normą ISO 8984-1, która przedstawia możliwości testu następujących parametrów: Ciśnienie otwarcia, rozpylanie, szczelnośc gniazda i przelew. PŁUKANIE WTRYSKIWACZA I PŁYNNA REGULACJA WYDATKU K factor Ci ś ni e ni e otwa r c i a p ierwsze go sto p ni a Czas wtrysku sec. BAR 0 Ciś ni e ni e otwa r c i a wtryskiwacza ( NOP ) Czas wtrysku sec. BAR 0 Ciśnienie otwarcia drugi stopnia HP 1600 BAR XL 1000 BAR от STANDARD 1450 BAR д о HP 1600 BAR от STANDARD 1450 BAR д о XL 1000 BAR

Viste

 • 2317 Visite totali
 • 1570 Website Visite
 • 747 Embedded Views

Azioni

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Commentis

Condividi conti

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Incorporare 2

 • 43 www.deteq.com
 • 3 ecommerce.deteq.com